Molekula leta 2015

David O’Hagan, Neil S. Keddie in sodelavci Univerze v St. Andrews so v letu 2015 naredili kompletni cis izomer 1,2,3,4,5,6heksafluorocikloheksan. Vseh šest flourovih atomov je obrnjenih navzgor. Spojina ima izjemne lastnosti, je najbolj polarna med neionskimi spojinami, njen dipolni moment je 6,2 D. (Nat. Chem. 2015, DOI : 10,1038 / nchem.2232).